สื่อประกอบการเรียน วิชาสรีรวิทยาของพืช   รหัสวิชา 3502-2001 จัดทำโดย ครูผ่องศรี แก้วชูเสน  พัฒนาแล้วเสร็จและใช้งานเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2551

  จัดทำโดย...                         คลิกดู จุดประสงค์ และ คำอธิบายรายวิชา

ครูผ่องศรี  แก้วชูเสน   ครูต้นแบบด้านเนื้อหา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

อีเมล์  pong.see@hotmail.com

เว็บไซต์  http://www.pongsee.com/

คลิกดู ประวัติผู้จัดทำ

คู่มือการใช้ 

เมนูหลัก

กลับหน้าแรก

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสรีรวิทยาของพืช

แบบทดสอบ ประเมินผลหลังเรียน บทที่ 1

บทที่ 2 เซลล์และเนื้อเยื่อพืช

แบบทดสอบ ประเมินผลหลังเรียน บทที่ 2

บทที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

แบบทดสอบ ประเมินผลหลังเรียน บทที่ 3

บทที่ 4 กระบวนการดำรงชีวิตภายในของพืช

แบบทดสอบ ประเมินผลหลังเรียน บทที่ 4

แบบทดสอบ ประเมินผลหลังเรียน บทที่ 5

แบบทดสอบ ประเมินผลหลังเรียน บทที่ 6

โครงข่ายเนื้อหา

บรรณานุกรม

 สงวนลิขสิทธิ์    ห้ามนำไปจำหน่าย หรือ หาผลประโยชน์ทางการค้า   ใช้เผยแพร่เพื่อการศึกษาหาความรู้ได้